Flinno Oy:n yleiset toimitusehdot

Voimassa 1.7.2016 alkaen  
  1. Yleistä (soveltamisala)
Nämä ehdot koskevat kaikkia Flinnon omasta varastosta tai Flinnon myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltavin osin myös Flinnon huolto- yms. palveluihin. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun niihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne on muutoin liitetty toimituksen yhteyteen. Yllä olevat toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi heinäkuusta 2016 lähtien, nämä ehdot korvaavat Flinnon aiemmin voimassa olleet ehdot. Flinno voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta nettikaupassa tai omaksumalla uudet ehdot yleisesti käyttöön.
  1. Tarjous ja tarjousten voimassaolo
Kirjallinen tarjous on voimassa 14 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta ajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Flinnon omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Flinnon vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.
  1. Tilausehdot
Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja Flinno on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen. Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimusasiakirjoja, on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) sopimus tai Flinnon tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot.
  1. Sähköiset tilaukset
Myyjä voi antaa ostajalle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset tilausten tekemiseen. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, ettei niitä väärinkäytetä. Asiakkaan pyytäessä on myyjä velvollinen viipymättä sulkemaan käyttäjätunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.
  1. Toimitus ja kuljetus
Toimitamme tuotteet ja palvelut tällä hetkellä ainoastaan Suomeen. Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa. Toimitus- ja pakkauskulut myyjä veloittaa erikseen. Flinnon suorittaessa kuljetuksen on ostaja velvollinen maksamaan rahdinkuljettajalle Flinnon soveltaman tavanomaisen taksan mukaisen tai erikseen sovitun kuljetuskustannuksen lisättynä arvonlisäverolla. Noutotoimitusten osalta myyjällä on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen pientoimituslisä. Flinno vakuuttaa halutessaan tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi milloin ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.
  1. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu
Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu tai tavara on toimitettu ostajan osoittamaan paikkaan tai osoitteeseen. Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdinkuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavarankuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja Flinnolle viimeistään 5 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.
  1. Toimitusaika
Mikäli tilatut tuotteet ovat varastossamme, pyrimme toimittamaan tuotteet tilausta seuraavana päivänä. Mikäli tilauksen toimitus halutaan tietylle päivälle, on siitä mainittava erikseen tilauksen teon yhteydessä. Pyrimme toimittamaan tilaukset asiakkaan tarpeen mukaisesti, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Mikäli tuotteita ei löydy varastosta, pyrimme toimittamaan nämä tuotteet kolmen viikon kuluessa tilauspäivästä. Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole 11§:ssä tarkoitetusta tilanteesta, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ole kohtuuton. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, jos kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan tai tavarasta, jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.
  1. Viivästys
Flinno on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta.
  1. Sopimuksen purku
Ostajalla on oikeus kaupan purkuun Flinnosta johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei Flinno ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua. Flinnolla on oikeus kaupan purkuun, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Flinnolla on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Flinno pidättää oikeuden kaupan purkuun vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa Flinnolla on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.
  1. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen
Flinno varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu. Mikäli toimittajien hinnoissa tapahtuu muutoksia sopimuskauden aikana, varaa myyjä itselleen oikeuden lisätä vastaavat korotukset ostajan maksamiin hintoihin myös sopimuskauden aikana. Mikäli tavaran kauppahinta perustuu valmistajan ostajalle lupaamaan tai ostajan ja valmistan välillä sovittuun erikoishintaan ja valmistaja myöhemmin myyjästä riippumattomista syistä ei toimita myyjälle kyseisiä tuotteita kyseisellä erikoishinnalla tai vaihtoehtoisesti ei hyvitä myyjälle normaalihinnan ja erikoishinnan erotusta, on myyjä oikeutettu perimään normaalihinnan ja erikoishinnan erotuksen asiakkaalta lisälaskulla.
  1. Maksuehdot
Maksuaika on 7 pv netto, ellei erikseen ole muuta sovittu. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua. Flinnon vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisen tai Flinnon kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. Flinno voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästyskorkoa yleisen korkotason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin. Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, on myyjällä oikeus siirtää toimitusaikoja, kieltäytyä toimituksista tai katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.
  1. Palautukset
Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhetoimituksiin ja takuupalveluihin liittyviä. Palautetut tuotteet hyvitetään vain myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa siitä kun ne on lähetty Flinnosta, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Palautettavan tuotteen ja tuotepakkauksen tulee olla olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa, avattua tuotepakkausta ei vaihdeta tai hyvitetä. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Palautuksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan suuruinen palautusmaksu. Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautusilmoituslomake, josta ilmenee myyjän antama asiakkaan asiakasnumero, nimi ja osoitetiedot, sekä päivämäärä. Kaikista palautuksista ja niihin liittyvistä kuljetuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Palautuksista on annettu erillinen ohje verkkokaupassa osoitteessa www.flinno.fi.
  1. Takuu
Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen mahdollinen takuu. Flinnon takuusta on sovittava erikseen.
  1. Tavaran virhe
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesti virheestä myyjälle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu, seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä. Virhetapauksissa Flinnolla on oikeus päättää, korjataanko tavara Flinnon lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi. Flinno ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Flinnon tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti, ilman Flinnon lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta, tai tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta. Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.
  1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön tai hammashoitoalan asiantuntijalle tai ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota niin sanottuun informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tai muun sellaisen syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaraan riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen. Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen kohtuullisesta viivästyksestä. Virhetilanteissa myyjän vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen tai vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, myyjän valinnan mukaan. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista sähköisen järjestelmän tai verkkokaupan käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.
  1. Ylivoimainen este
Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta. Työtaistelutoimenpiteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä tai sen sopimuskumppani on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
  1. Omistusoikeus.
Omistusoikeus tavaraan säilyy Flinnolla, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.