Flinno Oy:n yleiset toimitusehdot

Voimassa 1.7.2016 alkaen

 

  1. Yleistä (soveltamisala)

Nämä ehdot koskevat kaikkia Flinnon omasta varastosta tai Flinnon myötä­vaikutuksella tavaran­toimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltavin osin myös Flinnon huolto- yms. palveluihin. Toimitus­ehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun niihin on viitattu tarjouksessa, tilaus­vahvistuksessa tai ne on muutoin liitetty toimituksen yhteyteen.

Yllä olevat toimitus­ehdot ovat voimassa toistaiseksi heinäkuusta 2016 lähtien, nämä ehdot korvaavat Flinnon aiemmin voimassa olleet ehdot. Flinno voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta netti­kaupassa tai omaksumalla uudet ehdot yleisesti käyttöön.

  1. Tarjous ja tarjousten voimassaolo

Kirjallinen tarjous on voimassa 14 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta ajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Flinnon omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Flinnon vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

  1. Tilausehdot

Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja Flinno on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen.

Mikäli sopimus­asia­kirjat ovat sisällöltään risti­riitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimus­asia­kirjoja, on niiden soveltamis­järjestys seuraava: 1) sopimus tai Flinnon tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot.

  1. Sähköiset tilaukset

Myyjä voi antaa ostajalle henkilökohtaiset käyttäjä­tunnukset tilausten tekemiseen. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, ettei niitä väärin­käytetä. Asiakkaan pyytäessä on myyjä velvollinen viipymättä sulkemaan käyttäjä­tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärin­käyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

  1. Toimitus ja kuljetus

Toimitamme tuotteet ja palvelut tällä hetkellä ainoastaan Suomeen.

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa. Toimitus- ja pakkaus­kulut myyjä veloittaa erikseen. Flinnon suorittaessa kuljetuksen on ostaja velvollinen maksamaan rahdin­kuljettajalle Flinnon soveltaman tavanomaisen taksan mukaisen tai erikseen sovitun kuljetus­kustannuksen lisättynä arvonlisä­verolla. Nouto­toimitusten osalta myyjällä on oikeus veloittaa pien­toimituksista erillinen pien­toimitus­lisä.

Flinno vakuuttaa halutessaan tavarat kuljetus­vahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi milloin ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.

  1. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu

Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdin­kuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaran­vastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu tai tavara on toimitettu ostajan osoittamaan paikkaan tai osoitteeseen.

Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdin­kuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavaran­kuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja Flinnolle viimeistään 5 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

  1. Toimitusaika

Mikäli tilatut tuotteet ovat varastossamme, pyrimme toimittamaan tuotteet tilausta seuraavana päivänä. Mikäli tilauksen toimitus halutaan tietylle päivälle, on siitä mainittava erikseen tilauksen teon yhteydessä. Pyrimme toimittamaan tilaukset asiakkaan tarpeen mukaisesti, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Mikäli tuotteita ei löydy varastosta, pyrimme toimittamaan nämä tuotteet kolmen viikon kuluessa tilauspäivästä.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole 11§:ssä tarkoitetusta tilanteesta, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Purku­oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ole kohtuuton. Purku­oikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, jos kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan tai tavarasta, jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

  1. Viivästys

Flinno on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitus­ajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppa­hinnan alennusta.

  1. Sopimuksen purku

Ostajalla on oikeus kaupan purkuun Flinnosta johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei Flinno ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisä­ajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laimin­lyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.

Flinnolla on oikeus kaupan purkuun, jos kauppa­hinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määrä­ajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppa­hintaa saamansa lisä­maksu­ajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Flinnolla on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötä­vaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Flinno pidättää oikeuden kaupan purkuun vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purku­tapauksessa Flinnolla on oikeus saada ostajalta vahingon­korvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

  1. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen

Flinno varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuutta­kurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavaran­toimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

Mikäli toimittajien hinnoissa tapahtuu muutoksia sopimus­kauden aikana, varaa myyjä itselleen oikeuden lisätä vastaavat korotukset ostajan maksamiin hintoihin myös sopimus­kauden aikana.

Mikäli tavaran kauppa­hinta perustuu valmistajan ostajalle lupaamaan tai ostajan ja valmistan välillä sovittuun erikois­hintaan ja valmistaja myöhemmin myyjästä riippumattomista syistä ei toimita myyjälle kyseisiä tuotteita kyseisellä erikois­hinnalla tai vaihto­ehtoisesti ei hyvitä myyjälle normaali­hinnan ja erikois­hinnan erotusta, on myyjä oikeutettu perimään normaali­hinnan ja erikois­hinnan erotuksen asiakkaalta lisä­laskulla.

  1. Maksuehdot

Maksuaika on 7 pv netto, ellei erikseen ole muuta sovittu. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua. Flinnon vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisen tai Flinnon kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästys­koron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. Flinno voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästys­korkoa yleisen korko­tason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, on myyjällä oikeus siirtää toimitus­aikoja, kieltäytyä toimituksista tai katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

  1. Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhe­toimituksiin ja takuu­palveluihin liittyviä.

Palautetut tuotteet hyvitetään vain myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa siitä kun ne on lähetty Flinnosta, alkuperäis­pakkauksissa ja sellaisenaan myynti­kelpoisina. Palautettavan tuotteen ja tuote­pakkauksen tulee olla olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa, avattua tuote­pakkausta ei vaihdeta tai hyvitetä. Erikois­tilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppa­hinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Palautuksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan suuruinen palautus­maksu.

Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautus­ilmoituslomake, josta ilmenee myyjän antama asiakkaan asiakas­numero, nimi ja osoite­tiedot, sekä päivä­määrä. Kaikista palautuksista ja niihin liittyvistä kuljetuksista on sovittava myyjän kanssa etu­käteen. Palautuksista on annettu erillinen ohje verkko­kaupassa osoitteessa www.flinno.fi.

  1. Takuu

Tavaralla on sen valmistajan tai maahan­tuojan ehtojen mukainen mahdollinen takuu. Flinnon takuusta on sovittava erikseen.

  1. Tavaran virhe

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesti virheestä myyjälle toimitus­asiakirjassa mainitussa ajassa, tai jos aikaa ei ole mainittu, seitsemän (7) vuoro­kauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä.

Virhetapauksissa Flinnolla on oikeus päättää, korjataanko tavara Flinnon lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahan­tuojalle takuuvastuun toteutumiseksi.

Flinno ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Flinnon tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti, ilman Flinnon lupaa tai myötä­vaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta, tai tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteen­sopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

  1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön tai hammas­hoito­alan asian­tuntijalle tai ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota niin sanottuun informaatio­virheeseen puuttuvien tai vieras­kielisten käyttö­ohjeiden tai muun sellaisen syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaraan riittävän käyttö­opastuksen sekä ohjeistuksen.

Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen kohtuullisesta viivästyksestä. Virhe­tilanteissa myyjän vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen tai vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, myyjän valinnan mukaan. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista sähköisen järjestelmän tai verkko­kaupan käyttö­katkoksista tai teknisistä häiriöistä.

  1. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutus­mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen­teko­hetkellä ja jonka seurauksia hän ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelu­toimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimus­kumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamis­perusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopija­puolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Työtaistelu­toimenpiteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä tai sen sopimus­kumppani on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

  1. Omistusoikeus.

Omistus­oikeus tavaraan säilyy Flinnolla, kunnes kauppa­hinta on kokonaisuudessaan maksettu.